Dziękujemy za dokonanie zakupu produktu marki AD. Wierzymy, że zakupiony produkt spełni Państwa oczekiwania i stanie się funkcjonalnym i estetycznym elementem wnętrza.

Warunki gwarancji produktów AD

Strony umowy gwarancyjnej:
  Gwarantem jest firma ALANAD Adrian Breś właściciel marki AD, z siedzibą w 05-500 Zamienie, ul. Arakowa 8b/12 zwana gwarantem.
   Gwarancja jest udzielna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na produkty marki AD:
   • Konsumentowi (osoba fizyczna), który dokonał zakupu produktu bez związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową;
   • Osobie prawnej, fizycznej lub jednostce organizacyjnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (firmy, jednostki samorządowe itd.)

Gwarancja obejmuje

 • Wady ukryte produktu, które nie zostały ujawnione podczas zakupu produktu.
 • Odbarwienia materiału nie wynikające ze struktury materiału/tworzywa.
 • Niezgodność z wymiarami produktów, które są większe od dopuszczalnej tolerancji.

Gwarancja nie obejmuje

 • Uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek złego użytkowania produktu.
 • Uszkodzeń powierzchni na skutek używania niewłaściwych środków chemicznych.
 • Zmian na powierzchni wanny powstałych na skutek działania wody z wodociągów z dużą ilością wapnia lub zasolenia.
 • Towarów zakupionych w obniżonej cenie, z wyprzedaży lub w innym gatunku niż pierwszy.

Gwarancja jest udzielana na

 • Wanny akrylowe – 5 lat
 • Umywalki z kamienia naturalnego –  2 lata

Zgłaszanie reklamacji

 • W formie pisemnej na adres firmy ALANAD Adrian Breś
 • W formie elektronicznej na adres mailowy serwis@alanad.pl
 • Osobiście do punktu zakupu.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dowód zakupu

 • Faktura, paragon lub rachunek

W zgłoszeniu reklamacji powinny znajdować się następujące dane

 • Data zgłoszenia reklamacji
 • Dane osobowe klienta (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, email, nazwa reklamowanego produktu, data zakupu, dowód zakupu, opis uszkodzenia)
 • Opis wady produktu, kiedy i jak została stwierdzona
 • Klient zgłaszający reklamację jest zobowiązany do podania danych osobowych zgodnie z art.23 ust 1 pkt 3 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.07.1997

Gwarant zobowiązuje się

 • Odpowiedzieć na reklamację do 14 dni roboczych na zgłoszenie reklamacji
 • Szybko i sprawnie usunąć usterki poprzez: naprawę wadliwego elementu, produktu lub wymianę na nowy w terminie do 30 dni od daty przyjęcia reklamowanego towaru do serwisu. Sposób załatwienia reklamacji należy do Gwaranta, a wymiana towaru na nowy jest możliwa w przypadku ujawnienia wady fabrycznej produktu, która uniemożliwia dalsze użytkowanie.
 • W przypadku wymiany towaru na nowy, okres gwarancji rozpoczyna się od nowa (od momentu wymiany towaru).
 • Koszt transportu wadliwego produktu (po uznaniu reklamacji za zasadną) pokrywa Gwarant.
 • Koszt montażu i demontażu jest pokrywany przez Gwaranta tylko po wyrażeniu zgody na piśmie przez Gwaranta.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszystkie koszty związane z obsługą reklamacji pokrywa zgłaszający reklamację

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego, wynikających z przepisów o rękojmi za wady towaru sprzedanego Kupującemu.