Gwarancja na wanny AD

Dziękujemy za dokonanie zakupu produktu marki AD. Wierzymy, że zakupiona wanna spełni Państwa oczekiwania i stanie się funkcjonalnym i estetycznym elementem wnętrza.

Ogólne warunki gwarancji na wanny AD

Stroną umowy gwarancyjnej jest firma ALANAD Adrian Breś, właściciel marki AD, z siedzibą w 05-500 Zamienie, ul. Arakowa 8b/12 dalej zwana Gwarantem.
  Gwarancja jest udzielna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na wanny marki AD:
 • Konsumentowi (osoba fizyczna), który dokonał zakupu produktu bez związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Osobie prawnej, fizycznej lub jednostce organizacyjnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (firmy, jednostki samorządowe itd.)

Gwarancja obejmuje

 • Wady ukryte produktu, które nie zostały ujawnione podczas zakupu produktu.
 • Odbarwienia materiału nie wynikające ze struktury materiału/tworzywa.
 • Niezgodność z wymiarami produktów, które są większe od dopuszczalnej tolerancji.

Gwarancja nie obejmuje

 • Uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek montażu, demontażu czy złego użytkowania produktu.
 • Uszkodzeń powierzchni na skutek używania niewłaściwych środków chemicznych.
 • Zmian na powierzchni wanny powstałych na skutek działania wody z wodociągów z dużą ilością wapnia lub zasolenia.
 • Towarów zakupionych w obniżonej cenie, z wyprzedaży czy z ekspozycji.
 • Szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania, w tym między innymi: używania produktu do celów innych niż przeznaczone; korzystania z produktu w sposób niezgodny z obowiązującymi normami technicznymi lub bezpieczeństwa; nieprzestrzegania instrukcji użytkowania i pielęgnacji; ekspozycji produktu na zewnątrz budynków.
 • Szkód wynikających z niewłaściwego przechowywania produktu przed jego montażem, w tym między innymi: przechowywania produktu w pozycji pionowej czy przechowywania wanny w bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach. 
 • Szkód powstałych w całości lub w części ze względu na oddziaływanie siły wyższej, warunki miejsca pracy, projekt architektoniczny i inżynieryjny, ruch strukturalny, akty wandalizmu, wypadki, klęski żywiołowe, interakcję innych produktów itd.
 • Szkód wtórnych lub przypadkowych, strat lub kosztów innych niż sam produkt, w tym m.in. uszkodzeń innych produktów lub instalacji, ani dodatkowych lub uzupełniających napraw instalacji wodociągowej i elektrycznej lub konstrukcji murarskich, które mogą być niezbędne do naprawy lub wymiany produktu AD objętego niniejszą gwarancją, i za które odpowiada wyłącznie klient.
 • Szkód, które mogą powstać w wyniku wady ukrytej w tym okresie, w którym roszczenie jest przetwarzane, a także przez cały okres, w którym produkt jest zastępowany. Wyłączenie to obejmuje, między innymi wszelkie szkody, w tym utratę zysków, wpływającą na działalność np.  handlową lub tylko czynności życiowe, które klient, nabywca produktu lub jakakolwiek strona trzecia może ponieść.

Jak skorzystać z gwarancji?

 • Gwarancja obowiązuje od dnia zakupu wanny AD i jest ważna wraz z dowodem dokonania tego zakupu przez okres 10 lat.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dowód zakupu

 • Faktura, paragon lub rachunek

Jak złożyć reklamację?

 • By złożyć roszczenie, należy skontaktować się  za pośrednictwem poczty elektronicznej  serwis@alanad.pl lub w formie listownej z działem serwisu firmy ALANAD Adrian Breś.
 • W zgłoszeniu reklamacyjnym powinny znajdować się następujące dane: data zgłoszenia reklamacji, dane osobowe klienta (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, email) oraz  dane dotyczące reklamowanego produktu (nazwa produktu, data zakupu, dowód zakupu, opis uszkodzenia, zdjęć i/lub filmów ukazujących wadę,  kiedy i jak została stwierdzona wada).
 • Gwarant  ma 14 dni roboczych na ustosunkowanie się do zgłoszenia reklamacyjnego.
 • Aby uzyskać serwis na podstawie niniejszej gwarancji, należy zezwolić Gwarantowi lub działającym w jej imieniu upoważnionym przedstawicielom na wgląd w produkt AD w miejscu jego zainstalowania. 
 • W przypadku braku możliwości zweryfikowania produktu w miejscu zainstalowania należy przygotować produkt do wysyłki według zaleceń Gwaranta i nadać wannę. 
 • Należy racjonalnie współpracować z Gwarantem i jej przedstawicielami w ich wysiłkach na rzecz obsługi gwarancji.

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w gwarancji, Gwarant nie ponosi odpowiedzialności umownej ani związanej z deliktem za poniesienie bezpośrednich, wtórnych lub przypadkowych szkód wynikających z użytkowania lub możliwości korzystania z produktu w zastosowaniach mieszkaniowych objętych gwarancją.

Jakie działanie podejmie Gwarant jeśli produkt ma wadę?

 •  Jeśli w wannie AD zostanie wykryta wada, na podstawie warunków gwarancji, po dokonaniu stosownej weryfikacji następuje naprawa produktu lub wymiana (wymiana wadliwego produktu na nowy o identycznych cechach, chyba że jest to niemożliwe ze względu na zaprzestanie produkcji; w tym przypadku wadliwy produkt zostanie zastąpiony produktem o podobnej charakterystyce).
 • W przypadku wymiany wanny na nową, okres gwarancji rozpoczyna się od nowa (od momentu wymiany towaru).
 • Koszt transportu wadliwego produktu (po uznaniu reklamacji za zasadną) pokrywa Gwarant.
 • W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszystkie koszty związane z obsługą roszczenia pokrywa zgłaszający reklamację.
 • Koszt montażu i demontażu jest pokrywany przez Gwaranta tylko po wyrażeniu zgody na piśmie przez Gwaranta.
Gwarant nie udziela żadnych innych gwarancji, zaświadczeń ani rękojmi z wyjątkiem wyraźnie określonych w gwarancji.
Gwarancja daje określone prawa klientowi, któremu mogą przysługiwać również inne prawa, wynikające z ogólnych praw konsument.
  ALANAD Adrian Breś zastrzega sobie prawo do odrzucenia usługi gwarancyjnej, jeśli którekolwiek z powyższych wymogów nie zostaną spełnione, lub jeśli informacje dostarczone przez klienta są nieprawdziwe, niekompletne lub nieczytelne.