Warunki gwarancyjne

ALANAD Adrian Breś (dalej Gwarant) gwarantuje, że produkty marki AD zostały stworzone i wyprodukowane z najwyższą starannością oraz dbałością o jakość. Priorytetem firmy jest zapewnienie produktów, które przy prawidłowym użytkowaniu, będą spełniać oczekiwania konsumentów i służyć niezawodnie przez wiele lat.

Poniższe warunki gwarancyjne obowiązują dla produktów marki AD zakupionych i zamontowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja udzielana jest konsumentom tj. końcowym użytkownikom produktów, którzy dokonali zakupu produktu w celach niezwiązanych z własną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Niniejsza gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień konsumenta z tytułu rękojmi określonego przepisami Kodeksu Cywilnego.

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje:
 • wady ukryte produktu, które nie zostały ujawnione podczas zakupu produktu lub w okresie trwania gwarancji;
 • przebarwienia materiału nie wynikającego z jego struktury;
 • niezgodność z wymiarami produktu, które są większe od dopuszczalnej tolerancji.
Gwarant potwierdza, że produkty są zgodne z oznaczeniem i przeznaczeniem, pod warunkiem, że są one montowane, użytkowane, regularnie pielęgnowane i impregnowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcjach. Instrukcje te są dostarczane konsumentowi wraz z produktem oraz są dostępne na stronie internetowej gwaranta www.ADnaturalnie.pl Z tytułu gwarancji, konsument ma prawo do bezpłatnej naprawy produktu, pod warunkiem, że wada zostanie wykryta w okresie obowiązywania gwarancji. Konsument ma obowiązek zweryfikować, czy produkt jest kompletny i wolny od wad lub widocznych uszkodzeń w chwili jego odbioru, jeszcze przed jego montażem. Jeśli uszkodzenia lub wady produktu zostaną zauważone po jego zamontowaniu, z wyjątkiem wad ukrytych, wówczas konsument ponosi koszty związane z demontażem i ponownym montażem produktu. Produkt powinien być zamontowany w sposób umożliwiający jego późniejszy demontaż, bez konieczności uszkodzenia innych elementów wyposażenia. Koszty związane z naprawą lub wymianą innych elementów wyposażenia nie są objęte gwarancją i są ponoszone przez konsumenta. Prace związane z zapewnieniem łatwego dostępu do produktu, takie jak demontaż, muszą być przeprowadzone przed rozpoczęciem działań gwarancyjnych, a koszty takich prac pokrywa konsument.

Produkty marki AD objęte są następującą ochroną gwarancyjną:

4.1 Wanny akrylowe – 10 lat

4.2 Umywalki i akcesoria z kamienia naturalnego – 25 lat

4.3 Armatura łazienkowa –  10 lat na trwałość korpusu

4.4 Pozostałe produkty i części zamienne w tym głowice termostatyczne, deski WC, syfony, powłoki korków – 2 lata (nie dotyczy elementów podlegających naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji).

4.5 Części ruchome (mechanizm klik-klak, zawiasy do deski WC) – 1 rok

Gwarancja dotyczy produktów zakupionych od dnia 01.01.2020 r.

 • Konsument przed zgłoszeniem reklamacji powinien sprawdzić czy wada nie jest wadą montażu, nieodpowiedniego przechowywania, użytkowania czy konserwacji danego produktu.
 • Zgłoszenie reklamacyjne składa konsument uprawniony z dokumentu zakupu.
 • Wszelkie wady produktu powstałe w okresie gwarancyjnym konsument powinien złożyć na adres email Gwaranta serwis@alanad.pl lub przesłać zgłoszenie w formie pisemnej do sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony.
 • W treści zgłoszenia reklamacyjnego należy zawrzeć następujące informacje: data zgłoszenia reklamacji, dane osobowe konsumenta (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail), oraz dane dotyczące reklamowanego produktu (nazwa produktu, data zakupu, dowód zakupu, opis uszkodzenia, dołączone zdjęcia lub filmy prezentujące wadę oraz informacje dotyczące momentu, kiedy i w jakich okolicznościach wada została zauważona).
 • Konsument jest zobowiązany zgłosić wykryte wady produktu niezwłocznie po ich ujawnieniu, jednak nie później niż w terminie 2 tygodni od ujawnienia wady.
 • Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni roboczych od momentu jego otrzymania.
 • W przypadku potrzeby przeprowadzenia serwisu na mocy niniejszej gwarancji, konieczne jest zapewnienie Gwarantowi lub upoważnionym przedstawicielom firmy dostępu do produktu w miejscu jego instalacji.
 • Jeżeli nie jest możliwe dokładne sprawdzenie produktu na miejscu montażu, konsument powinien odpowiednio przygotować produkt do wysyłki zabezpieczając go dokładnie na czas transportu, zgodnie z instrukcjami Gwaranta, i dostarczyć go pod wskazany adres.
 • Gwarant nie dokonuje zwrotu kosztów nie uzgodnionych z Gwarantem a poniesionych przez konsumenta, w szczególności kosztów demontażu, wysyłki, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania.
 • W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy produktu wadliwego lub wymiany na wolny od wad w terminie uzgodnionym z konsumentem. Jeśli w chwili zgłaszania wady dany produkt nie jest już produkowany, to Gwarant zastrzega sobie prawo do dostarczenia produktu podobnego o zbliżonych parametrach do produktu wadliwego. Okres gwarancji rozpoczyna się od nowa, tj. od momentu wymiany produktu.
 • Koszty transportu wadliwego produktu, po uznaniu reklamacji, zostają pokryte przez Gwaranta.
 • W przypadku reklamacji, które zostaną uznane za nieuzasadnione, wszystkie koszty związane z obsługą roszczenia zostaną poniesione przez konsumenta.
 • Gwarant zastrzega sobie prawo do odrzucenia reklamacji, jeśli którekolwiek z powyższych wymogów nie zostaną spełnione, lub jeśli informacje dostarczone przez klienta są nieprawdziwe, niekompletne lub nieczytelne.

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji zostaje wyłączona w przypadku:

6.1 Uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek montażu, demontażu czy niewłaściwego użytkowania produktu.

6.2 Uszkodzeń powierzchni na skutek używania niewłaściwych środków chemicznych.

6.3 Zmian na powierzchni produktu powstałych na skutek działania wody z wodociągów z dużą ilością wapnia lub zasolenia.

6.4 Wad nieistotnych, tzn. takich które pozostają niewidoczne po zamontowaniu produktu i nie mają wpływu na jego wartość użytkową.

6.5 Naturalnego zużywania się  produktu w trakcie eksploatacji, np. wymiana uszczelek itp.

6.6 Towarów zakupionych w obniżonej cenie, z wyprzedaży czy z ekspozycji.

6.7 Szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania, w tym między innymi: używania produktu do celów innych niż przeznaczone; korzystania z produktu w sposób niezgodny z obowiązującymi normami technicznymi lub bezpieczeństwa; nieprzestrzegania instrukcji użytkowania i pielęgnacji; ekspozycji produktu na zewnątrz budynków.

6.8 Szkód wynikających z niewłaściwego przechowywania produktu przed jego montażem, w tym między innymi: przechowywania produktu w pozycji pionowej czy przechowywania produktu w bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach. 

6.9 Szkód powstałych w całości lub w części na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych.

6.10 Wad powstałych na skutek niewłaściwego zabezpieczenia wyrobu na czas prowadzenia prac budowlanych.

6.11 Szkód wtórnych lub przypadkowych, strat lub kosztów innych niż sam produkt, w tym m.in. uszkodzeń innych produktów lub instalacji, które mogą być niezbędne do naprawy lub wymiany produktu AD objętego niniejszą gwarancją, za które odpowiada wyłącznie klient.

6.12 Szkód, które mogą powstać w wyniku wady ukrytej w tym okresie, w którym roszczenie jest przetwarzane, a także przez cały okres, w którym produkt jest zastępowany. Wyłączenie to obejmuje, między innymi wszelkie szkody, w tym utratę zysków, wpływającą na działalność np.  handlową lub tylko czynności życiowe, które klient, nabywca produktu lub jakakolwiek strona trzecia może ponieść.

6.13 Ingerencji w produkt (naprawy, przeróbki) dokonanej przez osoby, które nie są autoryzowanymi serwisantami Gwaranta, lub zastosowaniu nieoryginalnych części.

6.14 Różnic w kolorze, grubości i strukturze produktu.

6.15 Pęknięcia czy kruszenie się produktu, które nie jest spowodowane wadą samego produktu. Głównymi przyczynami pękania kamienia są skrobanie, stukanie lub uderzenie w materiał, z którego wykonany jest produkt marki AD.

Warunki gwarancyjne obowiązują od 01.10.2023