Gwarancja na produkty AD z kamienia naturalnego

Dziękujemy za dokonanie zakupu umywalki i/lub akcesoriów łazienkowych marki AD!

Wierzymy, że zakupiony produkt wykonany z kamienia naturalnego najwyższej jakości spełnią Państwa oczekiwania i staną się funkcjonalnym i estetycznym elementem wnętrza.

Ogólne warunki gwarancji na kamień naturalny

Stroną umowy gwarancyjnej jest firma ALANAD Adrian Breś, właściciel marki AD, z siedzibą w 05-500 Zamienie, ul. Arakowa 8b/12 dalej zwana Gwarantem.
  • Gwarancja jest udzielna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na produkty z kamienia naturalnego marki AD:
 • Konsumentowi (osoba fizyczna), który dokonał zakupu produktu bez związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Osobie prawnej, fizycznej lub jednostce organizacyjnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (firmy, jednostki samorządowe itd.)

Zakres gwarancji na kamień naturalny

 1. Czas obowiązywania: Gwarancja obowiązuje od dnia zakupu produktu z kamienia naturalnego AD i jest ważna wraz z dowodem dokonania tego zakupu przez okres 25 lat.
 2. Warunek konieczny: zachowanie przez produkt takich samych cech materiału np. kolor, grubość, itp., jak w momencie zakupu.
 3. Produkty objęte gwarancją: umywalki i akcesoria zainstalowane na stałe i wykorzystywane w mieszkaniu lub domu lub w nieruchomości innej, niż przeznaczonej na cele mieszkaniowe. 
 4. Obowiązek Klienta: ścisłe przestrzeganie instrukcji użytkowania i pielęgnacji produktu AD wykonanego z kamienia naturalnego.

Gwarancja obejmuje:

 • Wady ukryte produktu, które nie zostały ujawnione podczas zakupu produktu.
 • Odbarwienia materiału nie wynikające ze struktury kamienia.

Gwarancja nie obejmuje:

 • Szkód spowodowanych przez osoby trzecie nie związane z firmą ALANAD Adrian Breś, w szczególności zmian w wyglądzie umywalki podczas montażu, uszkodzenie produktów AD z kamienia podczas remontu pomieszczenia, itd.
 • Szkód powstałych w wyniku modyfikacji i manipulacji powodowanych np. chęcią zmiany pierwotnego koloru kamienia itd.
 • Zmiany w/na kamieniu powstałe w wyniku działań termicznych, chemicznych, udarowych.
 • Szkód powstałych w wyniku niewłaściwej pielęgnacji i impregnacji.
 • Towarów zakupionych w obniżonej cenie, z wyprzedaży czy z ekspozycji.
 • Szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania, w tym między innymi: używania produktu do celów innych niż przeznaczone; korzystania z produktu w sposób niezgodny z obowiązującymi normami technicznymi lub bezpieczeństwa; nieprzestrzegania instrukcji użytkowania i pielęgnacji; ekspozycji produktu na zewnątrz budynków.
 • Szkód powstałych w całości lub w części ze względu na oddziaływanie siły wyższej, warunki miejsca pracy, projekt architektoniczny i inżynieryjny, ruch strukturalny, akty wandalizmu, wypadki, klęski żywiołowe, interakcję innych produktów itd.
 • Szkód wtórnych lub przypadkowych, strat lub kosztów innych niż sam produkt, w tym m.in. uszkodzeń innych produktów lub instalacji, ani dodatkowych lub uzupełniających napraw instalacji wodociągowej i elektrycznej lub konstrukcji murarskich, które mogą być niezbędne do naprawy lub wymiany produktu AD objętego niniejszą gwarancją, i za które odpowiada wyłącznie klient.
 • Szkód, które mogą powstać w wyniku wady ukrytej w tym okresie, w którym roszczenie jest przetwarzane, a także przez cały okres, w którym produkt jest zastępowany. Wyłączenie to obejmuje, między innymi wszelkie szkody, w tym utratę zysków, wpływającą na działalność np.  handlową lub tylko czynności życiowe, które klient, nabywca produktu lub jakakolwiek strona trzecia może ponieść.

Gwarancja nie obejmuje różnic koloru, tonu, odcienia, struktury cząstek lub poziomu połysku materiału wynikających z naturalnych zmian występujących w miarę upływu czasu w różnych częściach produktu wykonanego z kamienia naturalnego.

Pęknięcia w produkcie końcowym nie są uważane za spowodowane wadą materiału. Głównymi przyczynami pękania są skrobanie, stukanie lub uderzenia w materiał, z którego wykonany jest produkt AD. Analogicznie użytkowany produkt z kamienia naturalnego może się kruszyć i również nie jest to wada materiału, tylko wynik nieprawidłowego korzystania  z produktu.

Inne sytuacje nie objęte gwarancją:

 • Różnice między próbkami lub zdjęciami danego produktu AD a zakupionym rzeczywistym produktem.
 • Naprawy i/lub posługiwanie się produktem bez właściwej weryfikacji przez ALANAD Adrian Breś.
 • Brak pełnej płatności za zakupiony produkt z kamienia naturalnego.
 • Komercyjne wykorzystanie produktów AD takie jak: użytkowanie w budynkach komercyjnych np. sklepy detaliczne, restauracje, biura, hotele lub kompleksy apartamentów.

Jak skorzystać z gwarancji?

Gwarancja obowiązuje od dnia zakupu produktu AD i jest ważna wraz z dowodem dokonania tego zakupu przez okres 25 lat.

Jak złożyć reklamację?

 • By złożyć roszczenie, należy skontaktować się  za pośrednictwem poczty elektronicznej  serwis@alanad.pl lub w formie listownej z działem serwisu firmy ALANAD Adrian Breś.
 • W zgłoszeniu reklamacyjnym powinny znajdować się następujące dane: data zgłoszenia reklamacji, dane osobowe klienta (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, email) oraz  dane dotyczące reklamowanego produktu (nazwa produktu, data zakupu, dowód zakupu, opis uszkodzenia, zdjęć i/lub filmów ukazujących wadę,  kiedy i jak została stwierdzona wada).
 • Gwarant ma 14 dni roboczych na ustosunkowanie się do zgłoszenia reklamacyjnego.
 • Aby uzyskać serwis na podstawie niniejszej gwarancji, należy zezwolić firmie ALANAD Adrian Breś lub działającym w jej imieniu upoważnionym przedstawicielom na wgląd w produkt AD w miejscu jego zainstalowania.
 • W przypadku braku możliwości zweryfikowania produktu w miejscu zainstalowania należy przygotować produkt do wysyłki według zaleceń Gwaranta i wysłać paczkę pod wskazany adres.
 • Należy racjonalnie współpracować z ALANAD Adrian Breś i jej przedstawicielami w ich wysiłkach na rzecz obsługi gwarancji.

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w gwarancji, Gwarant nie ponosi odpowiedzialności umownej ani związanej z deliktem za poniesienie bezpośrednich, wtórnych lub przypadkowych szkód wynikających z użytkowania lub możliwości korzystania z produktu w zastosowaniach mieszkaniowych objętych gwarancją.

Jakie działania podejmie ALANAD Adrian Breś, jeśli produkt ma wadę?

 • Jeśli w produkcie AD zostanie wykryta wada, na podstawie warunków gwarancji, po dokonaniu stosownej weryfikacji następuje naprawa produktu lub wymiana (wymiana wadliwego produktu na nowy o identycznych cechach, chyba że jest to niemożliwe ze względu na zaprzestanie produkcji; w tym przypadku wadliwy produkt zostanie zastąpiony produktem o podobnej charakterystyce).
 • W przypadku wymiany produktu AD z kamienia naturalnego na nowy, okres gwarancji rozpoczyna się od nowa (od momentu wymiany towaru).
 • Koszt transportu wadliwego produktu (po uznaniu reklamacji za zasadną) pokrywa Gwarant.
 • W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszystkie koszty związane z obsługą roszczenia pokrywa zgłaszający reklamację.

Gwarant nie udziela żadnych innych gwarancji, zaświadczeń ani rękojmi z wyjątkiem wyraźnie określonych w gwarancji.

Gwarancja daje określone prawa klientowi, któremu mogą przysługiwać również inne prawa, wynikające z ogólnych praw konsument.

ALANAD Adrian Breś zastrzega sobie prawo do odrzucenia usługi gwarancyjnej, jeśli którekolwiek z powyższych wymogów nie zostaną spełnione, lub jeśli informacje dostarczone przez klienta są nieprawdziwe, niekompletne lub nieczytelne.

Okres 25 lat gwarancji dotyczy produktów kupionych po dniu 1 stycznia 2020 r.